Jedini u Crnoj Gori nudimo obuku o ROMSKOJ kulturi, jeziku i identitetu.

Romologija

Romi predstavljaju najugroženiju i najmarginalizovaniju grupu u Crnoj Gori. Suočeni su sa nedovoljnim pristupom obrazovanju, zdravstvenom sistemu, socijalnoj zaštiti, zapošljavanju, ali i sa stigmatizacijom i predrasudama. Istraživanja su pokazala da prema Romima postoji i najveća etnička distanca. Očito je nedovoljno poznavanje kulture, jezika, književnosti i identiteta ove zajednice, kako među većinskim stanovništvom, tako i među samim Romima. Veliki broj Roma uopšte ne govori romski jezik.

Cilj programa Romologija jeste da se svima onima koji rade sa Romima i romskim organizacijama, na raznim romskim projektima, kao i samim Romima, pruži dodatna znanja o ovoj manjinskoj zajednici, doprinoseći smanjenju etničke distance i predrasuda koje postoje prema Romima.

Romi predstavljaju najugroženiju i najmarginalizovaniju grupu u Crnoj Gori. Suočeni su sa nedovoljnim pristupom obrazovanju, zdravstvenom sistemu, socijalnoj zaštiti, zapošljavanju, ali i sa stigmatizacijom i predrasudama. Istraživanja su pokazala da prema Romima postoji i najveća etnička distanca. Očito je nedovoljno poznavanje kulture, jezika, književnosti i identiteta ove zajednice, kako među većinskim stanovništvom, tako i među samim Romima. Veliki broj Roma uopšte ne govori romski jezik.

Cilj programa Romologija jeste da se svima onima koji rade sa Romima i romskim organizacijama, na raznim romskim projektima, kao i samim Romima, pruži dodatna znanja o ovoj manjinskoj zajednici, doprinoseći smanjenju etničke distance i predrasuda koje postoje prema Romima.

Identiteti Roma i dileme identiteta

Kultura Roma

Jezik i kultura Roma

Kjiževnost Roma

„Identitet Roma i dileme identiteta“

Uspješno završen program „Identitet Roma i dileme identiteta“

Na Institutu za strane jezike Podgorica uspješno je završen Program obrazovanja za sticanje ključnih vještina Romologija, Modul „Identitet Roma i dileme identiteta”, koji je trajao od 24. maja do 7. juna 2022. godine, sa fondom od 60 časova. Predavač na ovom programu bila je dr Hedina Sijerčić Tahirović. Sertifikati za 13 učesnika koji su uspješno završili ovaj program biće uručeni 17. juna.

Institut je sproveo ovaj Program u saradnji sa Ministarstvom za ljudska i manjinska prava, Ministarstvom prosvjete, Gimnazijom “Slobodan Škerović” i uz podršku Projekta Integracija Roma 2020 Savjeta za regionalnu saradnju (RCC).

Naredni modul u okviru Programa Romologija, pod nazivom „Кultura Roma”, planiran je za oktobar 2022. godine.

Dodijeljeni sertifikati za kurs „Identitet Roma i dileme identiteta“

U ponedjeljak, 20. juna, prof. dr Igor Lakić sa Instituta za strane jezike Podgorica i ministar za ljudska i manjinska prava Fatmir Đeka uručili su sertifikate kandidatima koji su završili kurs „Identitet Roma i dileme identiteta“ Instituta za strane jezike Podgorica.
Radi se o prvom od četiri modula u okviru Programa „Romologija“ koji je Institut napravio u saradnji sa dr Hedinom Sijerčić Tahirović, koja je bila i predavač na ovom modulu.
Ovaj modul, koji je obuhvatio 60 časova nastave organizovane od 24. maja do 7. juna, završilo je trinaest kandidata koji rade na projektima i programima koji su usmjereni na poboljšanje položaja građana romske populacije, a cilj je bio da se polaznici upoznaju sa raznim aspektima identiteta Roma.
Kurs je organizovan uz podršku projekta Integracija Roma 2020 Savjeta za regionalnu saradnju (RCC). Radi se u vrlo uspješnom obliku saradnje jedne private škole – Instituta za strane jezike Podgorica - sa državnim institucijama, Ministarstvom za ljudska i manjinska prava Crne Gore, Ministarstvom prosvjete Crne Gore i Gimnazijom „Slobodan Škerović“ iz Podgorice u čijim prostorijama se odvijao kurs.
Planirano je da naredni modul pod nazivom „Kultura Roma“ bude organizovan u oktorbu 2022. godine.


Kultura Roma

U skladu sa aktivnošću broj 5.14. iz Akcionog plana za sprovođenje Strategije socijalne inkluzije Roma i Egipćana u Crnoj Gori 2021-2025 za 2021. godinu, u cilju povećanja znanja pripadnika/pripadnica romske populacije kao i drugih zainteresovanih građana o identitetu Roma i dilemama njihovog identiteta, Institut za strane jezike Podgorica, u saradnji sa Ministarstvom prosvjete i Ministarstvom ljudskih i manjinskih prava, objavljuje

J A V N I P O Z I V

ZA PRIJAVU KANDIDATA/KANDIDATKINJA ZA POHAĐANJE DRUGOG MODULA OBUKE

ZA PROGRAM OBRAZOVANJA ZA STICANJE KLJUČNIH VJEŠTINA ROMOLOGIJA, pod nazivom

„KULTURA ROMA“

Program "Romologija" Instituta za strane jezike Podgorica, koji je akreditovan od strane Savjeta za obrazovanje odraslih Crne Gore i licenciran od strane Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta Crne Gore, namijenjen je pojedincima ili institucijama koje rade sa romskom populacijom na projektima i programima koji su usmjereni na poboljšanje položaja građana romske populacije i ima za cilj da upozna polaznike sa identitetom, kulturom, jezikom i književnošću Roma. Trajanje kompletnog programa obrazovanja je 360 časova, dok je trajanje drugog modula “Kultura Roma” 60 časova teorijske i praktične nastave, uključujući i završni ispit. Kreditna vrijednost cjelokupnog programa obrazovanja je 18 kredita, dok je kreditna vrijednost ovog modula 3 kredita.

Drugi modul pod nazivom “Kultura Roma” u trajanju od 60 časova realizovaće se online u periodu od 1. do 28. decembra 2022. godine. Nastava će se odvijati u popodnevnim časovima. Predavač će biti dr Hedina Sijerčić Tahirović.

USLOVI JAVNOG POZIVA

Predviđeno je da ovaj program obrazovanja pohađa do 20 polaznika.

Na javni poziv se mogu prijaviti kandidati/kandidatkinje koji imaju završen najmanje III stepen školske spreme.

Prednost kod prijave na konkurs za ovaj program obrazovanja imaće kandidati/kandidatkinje koji rade na projektima i programima koji su usmjereni na poboljšanje položaja građana romske populacije.

Pravo na pohađanje ovog programa obrazovanja mogu ostvariti i studenti i studentkinje pripadnici romske i egipćanske nacionalnosti koji pohađaju osnovne, specijalističke i magistarske studije.

POTREBNA DOKUMENTA

Kandidati/kandidatkinje koji apliciraju na ovaj javni poziv dostavljaju:

  • CV (sa posebnim osvrtom na projekat ili program na kome rade);

  • uvjerenje o završenom najmanje III stepenu školske spreme;

  • uvjerenje o državljanstvu ili kopiju biometrijske lične karte;

  • e-mail adresu, broj telefona i poštansku adresu na koju primaju poštu.

ZAVRŠETAK PRVOG MODULA PROGRAMA OBRAZOVANJA ROMOLOGIJA:

Polaznicima koji uspješno završe prvi modul biće izdat sertifikat. Na kraju modula organizovaće se pismena i usmena provjera znanja, ali u ocjenu će ući i poeni koje kandidati/kandidatkinje steknu kroz istraživački projekat, prezentaciju i redovno pohađanje nastave.

ROK ZA PODNOŠENJE DOKUMENATA

Rok za podnošenje dokumenata je od 18. do 25. novembra 2022. godine.

Nepotpuna i neblagovremena dokumentacija neće se razmatrati.

Podnijeta dokumentacija se ne vraća.

Rang lista prihvaćenih prijava pravi se na osnovu kompletne priložene dokumentacije.

Dokumenta treba dostaviti mailom (skenirano), poštom ili lično na adresu:

Institut za strane jezike Podgorica

Moskovska 67, 81000 Podgorica

Email: pginstitut@gmail.com

Kontakt telefoni: 067 115 221 I 069 330 143

Unlock le Monde con Sprache