Jedini u Crnoj Gori nudimo učenje 9 stranih jezika za lične i poslovne potrebe.

Strani jezici

Potreba za izučavanjem stranih jezika identifikovana je kao jedan od prioriteta u Crnoj Gori sa ciljem pridruživanja evropskim i drugim integracionim procesima. U našoj zemlji strani jezici su neophodni i u obrazovne svrhe, ali su bitni i za razvoj ekonomije, turizma i privlačenje stranih investicija.

Ovo nameće zaključak da nije dovoljno poznavati samo opšti strani jezik, već je neophodno poznavati i jezik struke, koji podrazumijeva prvenstveno ovladavanje određenim vještinama (jezičkim, komunikativnim, kognitivnim i drugim), ali i odgovarajućom terminologijom i jezičkim obrascima.

Sve veća upućenost institucija, preduzeća i pojedinaca na saradnju sa inostranstvom nametnula je potrebu da se zaposleni obuče za pisanu i usmenu komunikaciju u oblasti stranih jezika. To podrazumijeva ovladavanje svim jezičkim vještinama, ali i određeni vremenski period kako bi se dostigao željeni nivo znanja.

Stoga je, pored izučavanja opšteg stranog jezika, Institut poseban akcenat stavlja i na stručni strani jezik. Programi obrazovanja iz ove oblasti su vrlo rijeki u Crnoj Gori. Imajući na umu potrebe Crne Gore na putu evroatlanskih integracija, Institut za strane jezike Podgorica smatra da programi obrazovanja u oblasti stručnog stranog jezika treba da budu mnogo prisutniji na našem tržištu. Prateći trendove na tražištu, izučavanje jezika u oblastima prava, ekonomije i biznisa, međunarodnih odnosa, bankarstva i finansija, turizma i medicine identifikovano kao neophodno na prostoru Crne Gore.

Činjenica da na tržištu postoji potreba da se obučavaju već zaposlena lica u institucijama i preduzećma ili lica koja aktivno traže posao upućuje na potrebu za organizovanjem programa koji bi ovim licima omogućile kvalitetnije obavljanje posla ili lakše zapošljavanje, kroz programe koje Institut za strane jezike organizuje.

Ovdje treba imati na umu i mlade ljude koji danas izlaze sa fakulteta sa manjim znanjem jezika nego što je to ranije bio slučaj. Ovo je posljedica smanjenja broja časova stranih jezika na fakultetima ili čak nepostojanje nastave stranih jezika na nekim fakultetima.

Unlock le Monde con Sprache